Rejestracja klienta

Imię *
Nazwisko *
Ulica *
Miasto *
Kod pocztowy *
E-mail *
Telefon *
Data zakupu produktu *
Nr serii produktu (Podany w instrukcji w kodzie kreskowym)*
  
Imię dziecka *
Data ur. dziecka *
Kraj *
Przepisz kod *
 

Regulamin dożywotniej gwarancji

PROGRAM DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI WHISBEAR

1. Niniejszy dokument określa warunki, na których spółka WHISBEAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  (02-913 ), przy ulicy Zielonej 32 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555169, NIP: 7010481536, REGON: 361374040, (zwana dalej„Gwarantem”) udziela gwarancji (zwanej dalej „Gwarancją”) na produkty z kolekcji Whisbear (zwane dalej „Produktem”) konsumentom w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121, t.j.), którzy nabyli Produkt (zwanym dalej „Kupującym”) od autoryzowanych dystrybutorów Gwaranta, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Gwarancja obejmuje Produkty Whisbear zakupione po 21 września 2015 (warunki rejestracji w Programie Dożywotniej Gwarancji opisane są w punkcie nr 8 Regulaminu). Klienci, którzy zakupili produkt przed dniem 21 września 2015 powinni zarejestrować się w Programie Dożywotniej Gwarancji nie później niż do 30 października 2015. 

3. Gwarancja na Produkt ma charakter dożywotni, co oznacza, że Gwarant ponosi odpowiedzialność nie dłużej, niż do momentu zaprzestania produkcji Produktu.

4. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne Produktu powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie w okresie trwania Gwarancji.

5. Gwarancją nie są objęte wady Produktu, o których Kupujący wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć w momencie nabycia Produktu. Ponadto Gwarancją nie są objęte wady spowodowane:

a) uszkodzeniem lub zniszczeniem Produktu umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa,

b) uszkodzeniem lub zniszczeniem Produktu w wyniku montażu lub demontażu niezgodnego z załączoną do Produktu instrukcją,

c) używaniem, przechowywaniem, konserwacją lub transportem Produktu niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi określonymi w załączonej do Produktu instrukcji, w szczególności w niewłaściwych,

d) dokonaniem przeróbek Produktu,

e) dokonanymi samodzielnie naprawami Produktu,

f) uszkodzeniami powstałymi na skutek wcześniej nieusuniętych wad Produktu;

g) działaniem siły wyższej, w tym uszkodzeniami powstałymi na skutek działania czynników zewnętrznych, niezależnych od woli Kupującego i Gwaranta,

h) naturalnym zużyciem materiałów zastosowanych w Produkcie.

6. Okres obowiązywania Gwarancji rozpoczyna się w chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego, jednak nie wcześniej niż po zapłacie ceny za Produkt lub jej części.

7. W ramach Gwarancji Gwarant zobowiązuje się do dokonania w ciągu 30 dni roboczych od dostarczenia Produktu na adres Gwaranta podany w punkcie 1 niniejszego regulaminu do bezpłatnej naprawy Produktu lub jego elementów lub, jeżeli naprawa nie będzie możliwa albo będzie związana z nadmiernymi kosztami, wymiany Produktu lub jego elementów na nowe. W przypadku, gdy wymiana Produktu lub jego elementów nie będzie możliwa albo będzie związana z nadmiernymi kosztami, Gwarant zwróci Kupującemu na podany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, wedle życzenia Kupującego, kwotę, za którą Kupujący nabył Produkt, chyba, że wymiana nie będzie możliwa na skutek zaprzestania produkcji Produktu lub jego elementów.

8. W celu skorzystania z Gwarancji, Kupujący musi zarejestrować się na stronie forever.whisbear.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu. Podczas rejestracji na stronie kupujący musi podać następujące informacje: nazwisko, imię, dane adresowe, datę zakupu, adres e-mail, kontakt telefoniczny oraz numer seryjny / nr kodu kreskowego dołączony do produktu.

9. W celu skorzystania z Gwarancji, Kupujący powinien przesłać do Gwaranta na adres podany w punkcie 1 niniejszego regulaminu wraz z wypełnionym formularzem gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, wraz z dowodem zakupu lub jego kopią oraz instrukcją opatrzoną pieczątką sprzedawcy (autoryzowanego dystrybutora Gwaranta) oraz datą sprzedaży. Koszty dostarczenia Produktu na adres Gwaranta, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną zwrócone Kupującemu przez Gwaranta na podany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, wedle życzenia Kupującego.

10. W przypadku uznania przez Gwaranta, że Produkt nie jest dotknięty wadą albo, że stwierdzona wada nie jest objęta Gwarancją, w terminie wskazanym w punkcie 6 niniejszego regulaminu Gwarant zwróci Produkt na adres Kupującego, a zwrot Produktu do Kupującego nastąpi na koszt Kupującego.

11. Warunki Gwarancji nie wyłączają uprawnień Kupującego wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Gwarant zastrzega sobie prawo sprawdzania, czy tożsamość osoby zgłaszającej reklamację zgodna jest z danymi na potwierdzeniu rejestracji. Gwarant zastrzega sobie prawo anulowania dożywotniej gwarancji w przypadku nadużycia systemu dożywotniej gwarancji przez Kupującego.

12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2015 r.


Masz dodatkowe pytania, potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.

     KONTAKT     
Ta strona używa ciasteczek cookies, dzięki którym nasz sklep może działać o wiele lepiej. Więcej szczegółów znajdziesz w Regulaminie. Pozdrawiamy! Whisbear - szumiące misie!
Rozumiem i akceptuję